Jak wypełnić wniosek do pozwolenia o budowę domu

Jak wypełnić wniosek do pozwolenia o budowę domu


Nowe przepisy prawa budowlanego zniosą konieczność obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę dla niektórych domów jednorodzinnych. W przypadku, jeśli Twój dom będzie wykraczał poza granice działki pod inwestycje lub oddziaływał negatywnie na środowisko, nowe przepisy nie będą Cię dotyczyć i będziesz zobowiązany wnioskować o pozwolenie na budowę.
W innych przypadkach rozpoczęcie budowy możliwe będzie na podstawie zgłoszenia. Póki co jednak w nadal trwają prace nad nowelizacją prawa budowlanego. Co powinien w tej sytuacji zrobić inwestor? Możesz zaczekać do przyszłego roku, nie znając dokładnego terminu, od którego zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne lub wypełnić nadal obowiązujący wniosek pozwolenia na budowę, według „starych” zasad.

 

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę

Na pierwszej stronie wniosku, wpisz swoje dane teleadresowe i jeśli zdecydowałeś się na pełnomocnika (którym może być tylko osoba fizyczna, a nie firma), również jego dane. Na drugiej stronie określasz rodzaj zamierzenia budowlanego, czyli innymi słowy tego, co chcesz zrobić (rozpocząć budowę nowego obiektu, przebudowę, odbudowę, nadbudowę lub inne roboty). Musisz także wpisać dokładny adres planowanej inwestycji.

Następnym krokiem jest zgromadzenie odpowiednich załączników dla inwestorów planujących budowę domu jednorodzinnego.

 

Załączniki

Sam wniosek o pozwolenie na budowę nie jest skomplikowanym dokumentem. Zawiera tylko kilka stron. Więcej natomiast obowiązuje załączników. Do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć załączniki obligatoryjne (obowiązkowe zgodnie z Prawem Budowlanym) i fakultatywne (wynikające z Prawa Budowlanego i odrębnych przepisów).

Załączniki obowiązkowe:

 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Załączniki wynikające z ustawy Prawo Budowlane:

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na danym terenie nie obowiązuje MPZP.
 2. Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań z organem administracji

architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego –

wymagane jest dla budujących domy jednorodzinne, gdy inwestycja znajduje się na terenie zamkniętym (czyli terenie o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych).

 1. Dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6 lit. a lub b Prawa budowlanego będą niezbędne w przypadku, gdy dom będzie ogrzewany z indywidualnego źródła ciepła, które nie jest odnawialnym źródłem energii, w wyniku kogeneracji lub wykorzystania ciepła odpadowego (dom pasywny).
 2. 4. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego –

wymagana wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych których projekty budowlane

zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące

podstaw w przepisach i Polskich Normach.

 1. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków – wymagane w przypadku

prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków

lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Zgoda wojewody – wymagana dla budowy obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu

budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy

ochronnej w rozumieniu ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

 

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:

 

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest wymagana w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. 2. Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń – wymagana dla zlokalizowanych w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego.

 1. Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych

wymagana dla inwestycji zlokalizowanych na użytkach rolnych wytworzonych z gleb

pochodzenia mineralnego i organicznego (klas I, II, III, IIIa, IIIb) oraz użytków

rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, oraz

gruntów pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi tylko dla

potrzeb rolnictwa pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi

oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz

przetwórstwu rolno-spożywczemu; pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i

zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami

przeciwerozyjnymi, pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, pod

urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych,

zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb

rolnictwa i mieszkańców wsi; zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; torfowisk i oczek

wodnych; pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych oraz gruntów leśnych,

przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne.

 1. 4. Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i

urządzeń – wymagana dla przebudowy lub remontu istniejących w pasie drogowym

obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,

które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania

zadań zarządu drogi.

 1. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze – wymagana dla obiektów

budowlanych umieszczanych w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni mniejszej niż:

– 30 m od autostrady, – 20 m od drogi ekspresowej, – 10 m od drogi krajowej, – 8 m od drogi wojewódzkiej i powiatowej, – 6 m od drogi gminnej; poza terenem zabudowy: – 50 m od autostrady, – 40 m od drogi ekspresowej, – 25 m od drogi krajowej, – 20 m od drogi wojewódzkiej i powiatowej, – 15 m od drogi gminnej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy linia zabudowy wynika z ustaleń MPZP. Wtedy bezwzględnie obowiązuje linia zabudowy wyznaczona w planie.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się do wydziału urbanistyki i architektury. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku.

Decyzja o pozwolenie na budowę zachowuje ważność do 3 lat od daty upływu od jej wydania.

Prace na budowie można rozpocząć tylko wtedy, gdy otrzymało się pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje