ZAMÓW KATALOG
E-BOOK
71 352 04 40
BEZPŁATNE KONSULTACJE
FACEBOOK
DOŁĄCZ DO NAS
POMOC FACHOWCA
Sprawdź
NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ

Adaptacja projektu

CZYM JEST ADAPTACJA PROJEKTU DOMU? Każdy gotowy projekt domu musi zostać poddany adaptacji, czyli procesowi dostosowania go do lokalizacji na wybranej przez Inwestora działce, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Adaptacja polegać będzie zatem na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzeniu do zgodności z miejscowym planem zabudowy lub Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jest to proces niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę domu i wymaga zatrudnienia projektanta adaptującego.

KTO JEST UPRAWNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO? Adaptacji projektu gotowego może dokonać jedynie uprawniony projektant, będący członkiem Izby Architektów. Osoba ta, podejmując się adaptacji formalnie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompletność i poprawność dokumentacji projektowej, w tym za jej zgodność z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia, nawet wtedy gdy nie dokonuje prawie żadnych zmian w projekcie. Projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

ADAPTACJA PROJEKTU PRZEZ ZESPÓŁ ARCHITEKTÓW Z PRACOWNI PROJEKTOWEJ DOBRE DOMY. Ze względów logistycznych podejmujemy się adaptacji naszych projektów wyłącznie na terenie powiatu wrocławskiego. Jednak rozbudowana sieć naszych przedstawicieli umożliwia Państwu skorzystanie ze świadczonych przez nich usług adaptacyjnych na terenie całego kraju.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PROJEKTANTA ADAPTUJĄCEGO PROJEKT GOTOWY. Zakres obowiązków projektanta adaptującego obejmuje konieczność:
  • Wykonania projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
  • Naniesienia trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu, projektowanego zakresu zmian, zarówno w zakresie rysunkowym, jak i tekstowym. 
  • Przeprowadzenia niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.
  • Sprawdzenia lub przeliczenia konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych. 
  • Przystosowania instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów umów i projektów. 
  • Opatrzenia podpisem projektu jako autor adaptacji, z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień. 
Projekty architektoniczno-budowlane są PROJEKTAMI KATALOGOWYMI "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa dawniej Pracownia Projektowa Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o.. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tych projektów do celów handlowych, reklamy handlowej, a także do wprowadzania zmian ponad wymienione w projektach bez naszej wiedzy i zgody.
Twoja przeglądarka nie spełnia minimalnych wymagań naszego nowego serwisu!

Uaktualnij przęglądarkę aby wyświetlić naszą stronę poprawnie. Aktualizacja

×