Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Adaptacja projektu


CZYM JEST ADAPTACJA PROJEKTU DOMU? Każdy gotowy projekt domu musi zostać poddany adaptacji, czyli procesowi dostosowania go do lokalizacji na wybranej przez Inwestora działce, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Adaptacja polegać będzie zatem na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzeniu do zgodności z miejscowym planem zabudowy lub Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jest to proces niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę domu i wymaga zatrudnienia projektanta adaptującego. 

KTO JEST UPRAWNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO? Adaptacji projektu gotowego może dokonać jedynie uprawniony projektant, będący członkiem Izby Architektów. Osoba ta, podejmując się adaptacji formalnie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompletność i poprawność dokumentacji projektowej, w tym za jej zgodność z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia, nawet wtedy gdy nie dokonuje prawie żadnych zmian w projekcie. Projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

ADAPTACJA PROJEKTU PRZEZ ZESPÓŁ ARCHITEKTÓW Z PRACOWNI PROJEKTOWEJ DOBRE DOMY. Ze względów logistycznych podejmujemy się adaptacji naszych projektów wyłącznie na terenie powiatu wrocławskiego. Jednak rozbudowana sieć naszych przedstawicieli umożliwia Państwu skorzystanie ze świadczonych przez nich usług adaptacyjnych na terenie całego kraju.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PROJEKTANTA ADAPTUJĄCEGO PROJEKT GOTOWY. Zakres obowiązków projektanta adaptującego obejmuje konieczność:

Wykonania projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

Naniesienia trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu, projektowanego zakresu zmian, zarówno w zakresie rysunkowym, jak i tekstowym. 

Przeprowadzenia niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.

Sprawdzenia lub przeliczenia konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych. 

Przystosowania instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów umów i projektów. 

Opatrzenia podpisem projektu jako autor adaptacji, z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień. 

Projekty architektoniczno-budowlane są PROJEKTAMI KATALOGOWYMI "Dobre Domy Flak&Abramowicz" Sp. z o.o. spółka komandytowa dawniej Pracownia Projektowa Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o.. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tych projektów do celów handlowych, reklamy handlowej, a także do wprowadzania zmian ponad wymienione w projektach bez naszej wiedzy i zgody.

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Podaj adres e-mail

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 2) osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Osobowych - e-mail: odo@dobredomy.pl , nr. tel. 71 352 04 40 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane   więcej czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania oraz wyrażenia powyższych zgód marketingowych uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf)

Dziękujemy

za zapis do newslettera

Ważne informacje

Polecane kategorie