Adaptacja projektu


ADAPTACJA PROJEKTU

Przez adaptację projektu rozumie się dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Projekt gotowy musi zostać adaptowany, stąd też po jego zakupie inwestor powinien skontaktować się z projektantem (architektem) adaptującym.

 

ARCHITEKT ADAPTUJĄCY  

Projektantem adaptującym jest architekt działający na miejscu budowy z ramienia Inwestora. Współpracuje on również z projektantami innych branż (konstruktorem, instalatorami). Jest to osoba z uprawnieniami budowlanymi, która dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego należą:

 1. Wykonanie i podpisanie projektu adaptacji domu do konkretnej działki oraz zapewnienie udziału projektantów innych branż.
 2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki, który należy złożyć wraz z projektem architektoniczno-budowlanym do urzędu.
 3. Dołączenie wymaganych opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków od właścicieli mediów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków.
 4. Naniesienie na oryginalny projekt planowanych zmian (w zakresie rysunkowym i tekstowym, trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym) lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu.
 5. Wykonanie ewentualnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
 6. Sprawdzenie i ewentualne dostosowanie konstrukcji budynku do lokalnych warunków i strefy klimatycznej.

 

Adaptację należy wykonać zgodnie z przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dodatkowo w ramach oddzielnej umowy projektant adaptujący może podjąć się uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych, sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych, uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację (projekt architektoniczno-budowlany w 3 egzemplarzach) o projekt zagospodarowania działki budowlanej oraz dokonać jego adaptacji do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu. Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnym tomie (oprawie-teczce) stanowiącym z projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). 

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego i przejmuje wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia, łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

 

ZMIANY  W  PROJEKCIE  

Projektant dokonujący adaptacji projektu może bez zgody autora wprowadzić zmiany dotyczące:

 1. Zmiany wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowych.
 2. Wprowadzenia całkowitego lub częściowego podpiwniczenia budynku, pod warunkiem nie wynoszenia poziomu parteru w stosunku do poziomu terenu.
 3. Użycia innych materiałów na konstrukcję budynku (ściany, stropy), przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów i pod warunkiem zachowania walorów użytkowych budynku.
 4. Rodzaju stropów - przy zachowaniu układu konstrukcji i zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów.
 5. Materiałów ścian zewnętrznych i wykończeniowych (tynki, posadzki, dachówki, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa), pod warunkiem utrzymania wymaganych parametrów (tj. np. wytrzymałość, ciepłochłonność).
 6. Programu użytkowego wewnątrz budynku np. przesunięcia lub likwidacji ścian działowych, zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi, przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów.
 7. Kąta nachylenia dachu do 10% lub 5 stopni, pod warunkiem dostosowania konstrukcyjnego i zachowania formy architektonicznej, zmiany przekrojów elementów konstrukcji dachowej wynikającej z dostosowania do materiałów pokrycia lub z dostosowania budynku do innych stref śniegowych i wiatrowych niż podano w projekcie,
 8. Kolorystyki elewacji, detali dekoracyjnych, kształtu podjazdów i tarasów.
 9. Instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego,
 10. Realizacji projektu wg. lustrzanego odbicia.

 

Powyższe zmiany powinny zostać naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów Prawa Budowlanego przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. W uzasadnionych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne i dołączyć je jako aneks. Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszczególnione wyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu.

 

Uwaga!

Projekty architektoniczno-budowlane wraz z projektami technicznymi są projektami katalogowymi „Dobre Domy Flak & Abramowicz” Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tych projektów do celów handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projektach bez naszej wiedzy i zgody.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z atrakcyjnymi promocjami na projekty oraz poradami dotyczącymi budowy i wystroju domu!

Podaj imię

Podaj adres e-mail

Dziękujemy

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ I POTWIERDŹ SWÓJ ZAPIS DO NEWSLETTERA

Ważne informacje

Polecane kategorie

Polecane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj

100

rabatu

na projekt Twojego domu!

Newsletter

Zostań z nami!
Otrzymałeś

5%

rabatu

na projekt Twojego domu!

Sprawdź dostępność projektu

W celu sprawdzenia dostępności tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (tel. 71 352 04 40, biuro@dobredomy.pl).

71 352 04 40

bezpłatne konsultacje