Jump to content

Registration Terms

 

Forum Pracowni Projektowej Dobre Domy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

 

 

Przed korzystaniem z Forum zapoznaj się z regulaminem.

 

1 . Użytkownicy Forum zobowiązani są do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, n-etykiety, oraz do działania w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich. Zabrania się umieszczania treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym, w szczególności w ramach wypowiedzi na forum, w grupach dyskusyjnych, komentarzach, bez zgody Administratora Forum.

2 . Część zasobów Forum dostępna jest, bez rejestracji, dla wszystkich Użytkowników. Użytkownicy Forum mają także możliwość zarejestrowania, co pozwoli im na uczestnictwo w forum dyskusyjnym, zamieszczanie publikacji, komentarzy, zdjęć z realizacji, ogłoszeń oraz dostęp do innych części oraz funkcji Serwisu przeznaczonych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

3 . Udział w forum, grupach dyskusyjnych i dodawanie komentarzy odbywa się poprzez mechanizm zamieszczony na stronach Forum.

4 . Użytkownik akceptując regulamin, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Pracownię Projektową Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o. konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez: Wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników lub podany podczas rejestracji adres poczty e-mail Użytkownika. Wyświetlania na stronach internetowych forum reklam, treści reklamowych oraz innych form reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

5 . Użytkownik, chcący podzielić się realizacjami i wyrazić swoją opinię na łamach Forum, wyraża zgodę na opublikowanie w Forum przesłanej treści, poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu składając oświadczenie następującej treści: „Upoważniam Pracownię Projektową Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o. jako Administratora całej strony www.DobreDomy.pl do nieodpłatnego korzystania przez czas nieoznaczony na publikację w Katalogu Dobre Domy, Wydaniach Specjalnych, a także w Serwisie www.DobreDomy.pl, www.DobreDomy.pl/forum/ oraz innych portalach internetowych prowadzonych i administrowanych przez Pracownię Projektową Dobre Domy.

Upoważniam Spółkę do nieodpłatnego, wielokrotnego korzystania z fotografii na poniższych polach eksploatacji:* utrwalanie, * zwielokrotnianie, każdymi środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także na płytach CDR, CDRW, DVD, dyskietkach, twardych dyskach komputerów oraz innych nośnikach cyfrowych,* wprowadzanie do pamięci komputera, a także do sieci informatycznych, * wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, * publiczne rozpowszechnianie, * publiczne udostępnianie, * wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, * wynajmowanie, dzierżawa, użyczenie.

W sprawach nieuregulowanych zezwoleniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6 . Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń, o charakterze reklamy, sprzedawanie jakichkolwiek koncesjonowanych towarów i usług bez posiadania wymaganej do tego koncesji i bez pozwolenia Pracowni Projektowej Dobre Domy.

7 . Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczane przez Użytkowników w jak również za jakiekolwiek szkody wynikające z zamieszczania informacji o innych rozwiązaniach techniczny i usługach związanych budową domu.

8 . Administrator Forum zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Forum, dokonywania w nim zmian i modyfikacji w tym możliwość usunięcia całość lub część wpisów łamiących ten regulamin bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach, jak również uzyskiwania ich zgody.

9 . Za publikację treści na łamach Forum Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

10 . Serwis www.DobreDomy.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, wizualizację, dźwięki, materiały interaktywne, a przyjęty w nim charakter i układ prezentowanych treści jest przedmiotem ochrony prawnej Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Serwisu posiada Administrator Serwisu www.DobreDomy.pl oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów (w szczególności licencyjnych) wyraziły bądź wyrażą zgodę na publikację materiałów na łamach Serwisu.

11 . Wykorzystanie materiałów Serwisu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody zarządu Pracowni Projektowej Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o.

12 . Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204).

13 . Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych Użytkowników.

14 . Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia, ani też za ujawnienie przez Użytkownika jego danych osobowych innym Użytkownikom, w szczególności w ramach prezentowania opinii.

15 . Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, jeśli ten nie logował się w serwisie przez okres dłuższy niż 90 dni.

16 . Pracownia Projektowa Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w ramach Serwisu, a także prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

17 . Forum ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, np. proponowanych przez Użytkowników rozwiązań technicznych, zawartych w naszym Serwisie należy skonsultować z Architektem Adaptującym, lub z naszym zespołem architektonicznym.

18 . Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Pracownie Projektową Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o. w celu promocji (marketingu) produktów i firm.